Historie školy

Neděle 3. září 1899 byla pro obec Samotišky velikým Svátkem. Slavobránami při vstupech do obce, s nápisem "Buďte nám vítáni" přijížděli a přicházeli představitelé okrasu, ředitelé okolních škol a bývalí rodáci, aby se podíleli na radosti zdejších občanů a jejich dětí. Ten den světil nově postavenou školní budovu 64 letý svatokopecký probošt premonstrát Daniel Metyš.

Žádost samotišských byla přes protesty svatokopecká národní školy, která nechtěla přijít o své žáky, příznivě vyřízena, protože v roce 1898 se slavilo 50. výročí nástupu Františky Josefa I. na rakouský trůn. Panovník chtěje si naklonit přízeň Čechů svolil ke stavbě několika českých škol na českém a moravském venkově. V jubilejním roce 1898 byl v Samotiškách položen základní kámen ke stavbě školy a za jediný rok byla Bstavba dohotovena. Byla postavena na pozemku, který obci odprodali za 350 zlatých ze své zahrady manželé Anna a Ignác Smejkalovi, čp. 3. Pozemek měl rozlohu 300 sáhů, tj. 1080 m 2.

V Rakousku-Uhersku byl stanoven začátek školních roků na 16. září a konec na 14. července. Do nové školní budovy v Samotiškách nastoupilo v prvním školním roce 1899 - 1900 celkem 148 žáků. Výáka probíhala ve dvou třídách o pěti odděleních; 33 letý nadučitel (ředitel) Jan Medek, rodák z Dubu nad Moravou měl k ruce 19 letého podučitele Vojtěcha Hřivnu, rodáka z Příkaz, který krátce před svým nástupem do školy složil zkoušku dospělosti (maturitu). Římskokatolické náboženství vyučoval premonstrát Egon Sladovník a po jeho náhlém úmrtí Vojtěch Frejka.

Největšího počtu žáků - 168 - bylo dosaženo ve školním roce 1903-1904, tehdy bylo třeba zřídit dvě samostatné druhé třídy, takže kromě ředitele zde byli dva podučitelé Josef Soldán a Alois Marák.

V roce 1916 odesel ze Smotišek nadučitel Jan Medek;, ujal se vedení školy v Nenakonicích, v blízkosti své rodné obce. 10. září 1916 se stal nadučitelem v Samotiškách na tři roky Jan Látal, rodák z Luběnic (20. 5. 1893).

Od roku 1911 byl podučitelem na zdejší škole Bohumil Pospíšil, rodák z Droždína. Počátkem 1. světové války byl poslán na frontu, dostal se do ruského zajetí, a do samostatného Československa se vrátil až 15. ledna 1919.

O 28. října 1918 - o zřízení samostatného státu - je ve školní kronice několik krásných vět: "Památný, nekrvavý revoluční převrat. Zřízení Československé republiky. Krásné nezapomenutelné chvíle. Prožívány přímo rajské city. Všude jásot, zpěv. Všude usmívající se tváře." Ze štítu školní budovy byl odstraněn reliéf císařův a nahrazen reliéfní podobou "učitele národů" J. A. Komenského (dnes osazen na schodišti školy).

V novém státě se změnil také duch školní výuky.

Z významných události let 1919 - 1946 připomeňme:

  • zasazení Lípy svobody před školou 21. dubna 1919,
  • zahájení výuky náboženství Církve československé ve školním roce 1934 - 1935,
  • oslavu čtyřiceti let trvání školy 26. června 1938,
  • dočasné zřízení tří tříd měšťanské školy v Samotiškách 3. listopadu 1938, po německém záboru budovy školy ve Vesce (ve třídách se směnovalo po celý den),
  • devastaci školní budovy během osvobozovacích bojů o Olomouc, počátkem května 1945,
  • roční opravu i modernizaci školní budovy, a její ukončení 1. září 1946.

 

Tyto údaje doplňujeme životopisnými údaji o ředitelích školy v letech 1919 do součástnosti:

VARTOŃ Oldřich - narozen 8. 6. 1878 na Sv. Kopečku, ředitelem v Samotiškách od 1. září 1919 do 31. března 1936. Zemřel 22. 6. 1951 v Olomouci.

POSPÍŠIL Bohumil - narozen 12. 2. 1886 v Droždíně, ředitelem v Samotiškách od 1. dubně 1936; 31. 3. 1941 nuceně Němci penzionován; po květnu 1945 se znovu vrátil do funkce ředitele školy. 31. 8. 1950 odešel do ůchodu. Zemřel 12. 2. 1957.

ZÁHEJSKÝ Jan - narozen 27. 12. 1895 v Kostelci n. L., učitel v Samotiškách od r. 1936, ředitelem školy v Samotiškách se stal 1. července 1941, zemřel 8. 3. 1982 v Moravském Berouně.

NASTOUPIL Miroslav - narozen 15. 12. 1916 v Křelově, ředitelem v Samotiškách od 1. září 1950 do 31. srpna 1979. Zemřel 24. 12. 1988 v Olomouci.

KOPEČNÁ Jiřina - narozená 28. 12. 1930 v Prostějově, učitelka v Samotiškách od r. 1969, ředitelkou v Samotiškách od 1. 9. 1979 do 31. 8. 1984.

RICHTEROVÁ Eva - narozená 18. 1. 1950 v Olomouc, předtím učitelka v okrese Olomouc a v Olomouc, od 1. 9. 1984 ředitelkou v Samotiškách do 30.7.2008

ŠIMKOVÁ Šárka - narozená 8. 2. 1968 v Olomouci, předtím učitelka v Senici na Hané, od 1. 8. 2008 ředitelkou v Samotiškách.


 

Ve školní budově v Samotiškách byly tři třídy; z počátku se vyučovalo jen ve dvou, od roku 1938 ve třech třídách, a to až do roku 1974. Od uvedeného školního roku jsou vyučování žáci čtyř ročníků ve dvou třídách, žáci pátého ročníku docházejí do základní školy na Sv. Kopečku.