Koncepce školy

 

 V 1. až 5. ročníku se naši žáci učí podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Učíme se pro život“.

 Výhodou školy je malý počet žáků ve třídách, což umožňuje dětem nabídnout bezpečné i přátelské prostředí a respektovat individuální potřeby i možnosti každého žáčka. Naším cílem je vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří:

 • vyjadřují své názory a respektují názory druhých
 • naslouchají jeden druhému
 • plánují si a organizují svou práci
 • spolupracují a pomáhají si
 • smysluplně využívají získané znalosti i dovednosti
 • přijímají zodpovědnost za sebe i za svá rozhodnutí
 • respektují pravidla třídy, školy, společnosti

 

Výuka probíhá prostřednictvím aktivních, interaktivních a kooperativních vzdělávacích strategií zaměřených na smysluplnost učiva a angažovanost žáků v procesu poznávání. Využíváme zejména:

 • propojování vzdělávacího obsahu různých předmětů umožňující globální vnímání /projektové vyučování/
 • kooperativní formy výuky, práce v kolektivu, ve skupinách, v kruhu, tvoření týmů
 • uplatňování principů kritického myšlení
 • samostatné zkoumání a objevování, práce s chybou, předvídání, porovnávání, stanovování závěrů
 • plánování, rozhodování, hodnocení, sebehodnocení
 • využívání her
 • uplatňování nabytých dovedností a vědomostí v praxi
 • očekávání úspěchu, pozitivní motivace žáků, kladení důrazu na proces vyučování, vytváření rozdílných příležitostí a úkolů tak, aby docházelo k pocitu úspěchu jednotlivce a budování zdravého sebevědomí každého žáka.